Przejdź do głównej treści

 Zwroty

#### Prawo odstąpienia od umowy

Konsumenci, którzy zawarli umowę na odległość, mają prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem określonych w poniższych punktach). Aby zachować termin, wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć:

– Pisemnie na adres: ul. Hryniewicze 16/1 15-378 Białystok, Poland
– W formie elektronicznej na adres e-mail: contact@boullearminius.com

#### Zwrot Produktu

Zwrot produktu może nastąpić na adres: ul. Hryniewicze 16/1 15-378 Białystok, Poland. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz w punkcie 13 regulaminu naszego sklepu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

#### Terminy i zasady

– Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
– W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
– Konsument ma obowiązek zwrócić produkt nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
– Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

#### Zwrot płatności

– Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie).
– Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
– Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

#### Koszty zwrotu

– Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
– W przypadku wybrania sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta.

#### Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, m.in.:

– o świadczenie usług, które zostały w pełni wykonane za wyraźną zgodą konsumenta,
– w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
– o dostarczenie produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta,
– o dostarczenie produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia,
– o dostarczenie produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

Regulacje te dotyczą umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. także w przypadku, gdy umowa nie ma charakteru zawodowego dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

 

  1.  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

 Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–   Adresat:

X

[adres]
[email]

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–   Adres konsumenta(-ów)

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–   Data

(*) Niepotrzebne skreślić.